Semalt: Maglumatlary çykarmak üçin ajaýyp web skripka gurallary

Web çykarmak gurallary, web çykarmak ýa-da web ýygnamak gurallary diýlip hem atlandyrylýar, dürli saýtlardan we bloglardan peýdaly maglumatlary almak üçin işlenip düzüldi.

Bu makalanyň dowamynda, size şu wagta çenli iň gowy 10 sany web gyryş guralyny hödürlemekçi:

Import.io:

Import.io iň täze tehnologiýasy bilen tanalýar we programmistler üçinem, programmistler üçinem ajaýyp. Bu guralyň öz maglumatlar bazasy bar, bu dürli web sahypalaryna girmegi we CSV-e eksport etmegi aňsatlaşdyrýar. Toolüzlerçe müňlerçe web sahypasy bu gural bilen gysga wagtda ýapylyp bilner, we hiç hili kod ýazmak, 1000 API gurmak we beýleki çylşyrymly işleri ýerine ýetirmek zerurlygy ýok, sebäbi Import.io siziň üçin hemme zady edýär. Bu gural Mac OS X, Linux we Windows üçin ajaýyp we maglumatlary göçürip almaga we çykarmaga we faýllary onlaýn sinhronlamaga kömek edýär.

Dexi.io:

“CloudScrape” ady bilen hem tanalýan “Dexi.io” bize köp maglumatlary döwmek opsiýalaryny hödürleýär. Islendik sahypadan göçürip almazdan köp maglumatlary gyrmaga we göçürip almaga kömek edýär. Hakyky maglumatlary çykaryp biler we JSON, CSV görnüşinde eksport edip ýa-da Google Drive we Box.net-de saklap bilersiňiz.

Webhouse.io:

Webhouse.io, gurluşly we guramaçylykly maglumatlara aňsat girmegi üpjün edýän başga bir brauzer esasly programma. Bu programma bir APIL-de dürli çeşmelerden köp mukdarda maglumatlary gözläp biler we RSS, JSON we XML formatlarynda saklap biler.

Scrapinghub:

Scrapinghub, bulut esasly programma bolup, hiç hili mesele bolmazdan maglumatlary çykarmaga kömek edýär. Bot bilen goralýan web sahypalarynda gezelenç etmek üçin “Crawlera” diýlip atlandyrylýan proksi rotatory ulanýar. “Scrapinghub” tutuş web sahypasyny guramaçylykly maglumatlara aňsatlyk bilen öwrüp biler we premium wersiýasy aýda 25 dollar tölär.

Visual Scraper:

Visual Scraper, dürli saýtlardan maglumatlary çykarmaga kömek edýän meşhur web maglumatlary çykarmak guralydyr. Maglumatlary XML, JSON, CSV we SQL ýaly dürli formatlarda eksport edýär.

Outwit Hub:

“Outwit Hub”, birnäçe maglumatlary çykarmak opsiýalary bilen web gözlegimizi aňsatlaşdyrýan “Firefox” goşmaçasydyr. Bu gural awtomatiki usulda web sahypalaryna göz aýlap we dürli formatda maglumatlary çykaryp biler.

Gyryjy:

Scraper, onlaýn gözlegleriňizi aňsat we çaltlaşdyryp bilýän, çäklendirilmedik maglumatlary çykarmak aýratynlyklary bilen tanalýar. Çykarylan maglumatlaryňyzy Google elektron tablisalaryna eksport edýär. Scraper aslynda täze başlanlara we hünärmen programmistlere peýdaly bolup biljek mugt programma üpjünçiligi. Maglumatlary buferlere göçürmek we goýmak isleseňiz, bu guraldan peýdalanmaly.

80 aýak:

Güýçli we çeýe web gyryş guraly. Haýsy maglumatlaryň siziň we işiňiz üçin peýdalydygyny, haýsysynyň aňsat däldigini aňsatlyk bilen kesgitläp biler. Köp mukdarda maglumatlary çykarmaga we göçürip almaga kömek edýär we MailChimp we PayPal ýaly saýtlar üçin amatly.

Spinn3r:

“Spinn3r” -iň kömegi bilen sosial media web sahypalaryndan, şahsy bloglardan we habar beriş serişdelerinden maglumat alyp bolýar. Olary JSON görnüşinde ýazdyryp bilersiňiz. Bu gural yzygiderli çykarmakdan başga-da güýçli spam goragyny hödürleýär we ähli zyýanly programma üpjünçiligini we spamy enjamyňyzdan yzygiderli aýyrýar.

send email